GDPR

Baptistförsamlingen Saron i Hallsbergs behandling av personuppgifter

Här beskriver vi hur vi behandlar de personuppgifter vi har från dig som är medlem eller med i någon av verksamheterna församlingen har. Behandlingen av personuppgifterna är i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation), som är EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Medlemmar i  församlingen

Du blir medlem i församlingen genom dop eller så kallat flyttningsbetyg från annan församling. I samband med medlemskapet registrerar vi dina kontaktuppgifter samt följande: datum för födelse, datum och plats för dop, om du är gift med annan medlem i församlingen, om eventuella föräldrar är medlemmar i församlingen, födelseort och medlemskap. Vi registrerar även om medlemskapet sker genom dop eller från vilken församling du inflyttat ifrån. Om samtycke ges kan annan kort information om dig antecknas. 

Vi använder dina uppgifter för att kunna informera och hålla kontakt med dig som medlem, samt för att ha underlag att rapportera statistik till Evangeliska Frikyrkan (EFK), ett samfund som församlingen är en del av.

Väljs eller utnämns du till en ledande post/styrelse/arbetsgrupp i församlingen eller är kontaktperson för en grupp kan dina kontaktuppgifter anges på församlingens hemsida och/eller i annan kanal för information.

Församlingen kan ta fram adresslista över medlemmar och deras kontaktuppgifter inklusive födelsedatum. Den listan kan distribueras digitalt och/eller lämnas ut i pappersform till medlemmar.

Församlingen samverkar med EFK i mission och ser det som viktigt att våra medlemmar håller sig informerade om det arbete som vi är med och stöder. Det innebär att vi kan lämna ut dina kontaktuppgifter till EFK för att du skall få information om dess arbete i Sverige och övriga världen. EFK får använda adresserna tills du själv meddelar dem att du inte längre vill ha information. Du stoppar information från EFK på telefon 019-16 76 00 eller info@efk.se. 

När du flyttar till annan församling kan du be om ett flyttningsbetyg som du överlämnar till den församling som du flyttar till. När du lämnar församlingen tar vi direkt bort dig som medlem, men vi sparar dina uppgifter i ett digitalt arkiv för att kunna bjuda in dig till jubileer och liknande arrangemang. Vill du bli borttagen från det registret meddelar du det till församlingen, som då tar bort alla uppgifter om dig utom dopdatumet, som sparas för församlingens statistik.

Deltagare i  församlingens verksamheter

Du är alltid välkommen att delta i församlingens verksamheter, även om du inte är medlem. Det gäller för såväl barn och ungdomar som för vuxna. I vissa verksamheter behöver vi registrera dina kontaktuppgifter, födelsedatum eller i vissa fall personnummer samt din närvaro. För deltagare yngre än 13 år ber vi även om att få kontaktuppgifter till vårdnadshavaren för att kunna informera direkt till denne.

Vi gör denna registrering för att ha underlag att rapportera statistik till Evangeliska Frikyrkan (EFK). Ditt namn och födelsedatum kan i vissa fall lämnas till samfund, studieförbund, kommun eller motsvarande i samband med ansökan av bidrag eller kontroll av underlaget för bidrag. Uppgifterna ger också möjlighet att bjuda in till kommande verksamheter. Statistikuppgifterna är värdefulla för såväl församlingens som samfundets gemensamma utvärdering av verksamheten.

Uppgifterna sparas så många år som krävs för att finnas tillgängliga för kontroll från bidragsgivare, för närvarande det år som statistiken senast rapporterats för plus tre år. Därefter tas alla uppgifter bort från det digitala arkivet. När församlingen ordnar aktiviteter tillsammans med andra församlingar/föreningar kan vi meddela dina kontaktuppgifter till den församlingen/föreningen för de som närvarar i aktiviteten.

Deltagande i arrangemang

Församlingen kan ordna församlingsläger och andra arrangemang som kräver anmälan. Anmälningslistor för dessa samlingar sparas tills det bjuds in till nästa liknande samling men sparas inte längre än två år i digitalt register. När församlingen bjuder in till andras arrangemang gäller deras regler för hur uppgifterna sparas.

Församlingskontakt

Har du frågor eller vill ha information om uppgifter som församlingen har registrerade om dig vänder du dig till: Baptistförsamlingen Saron i Hallsberg. Adress: Västra Storgatan 12, 694 30 Hallsberg mail: Info@saronkyrkan.se hemsida: www.saronkyrkan.se