En tro som är verksam i kärlek

I Kristus Jesus beror det inte på om vi äromskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek.                                                                                                                    Gal.5:6

 

Versen ärhämtad från Galaterbrevet som uppehåller sig mycket vid frågan om de som intevar judar och kommit till tro på Kristus måste iaktta lagens föreskrifter ocksåför att kunna bli frälsta.

Frågeställningenkan visserligen vara aktuell för oss också, men idag stannar vi inför den sistadelen av versen.

 

 • Det som betyder något är om du och jag har en tro som är verksam i kärlek.
 • Det som betyder något är om församlingen i Hallsberg har en tro som är verksam i kärlek.
 • Du och jag behöver ha en tro på Jesus Kristus för att få evigt liv och bli Guds barn.
 • Du och jag behöver ha en tro på Jesus Kristus som är verksam i kärlek för att människor runt omkring oss behöver det.

 

FÖRST NÅGOT OM TRON.

 

Bibelnförutsätter att människan kan tro. Det är inte fråga om en förmåga som baravissa utvalda har fått.

 

Med hjärtat tror man och blirrättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Rom 10:10

Hjärtat imänniskan är  trons centrum. Hjärtat är personlighetens centrum.

Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta,förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska hangöra dina vägar jämna.                                Ords.3:6

 

Här sägs detalltså att vi förtröstar och förlitar oss på HERREN av hela vårt hjärta.

Vi räknarmed honom i allt, dvs. vi planerar utifrån att Gud är närvarande i våra liv.  Det är kännetecknande för den troende

 

I Bibelnfinns ett kapitel som handlar om människor som levde i tro på Gud : Hebr.11.

Förstaversen definierar vad tro är:

Tron är en övertygelse om det man hoppas,en visshet om ting som man inte ser.         Hebr.11:1

Sedanfortsätter kapitlet med att räkna upp exempel på människor i Gamla testamentetsom litade på Gud. De handlade på ett ord från Gud.

Noa byggdeen ark därför att Gud sagt det.

Abrahamlämnade sitt hemland med hela sin släkt – därför att Gud sagt det.

Det stårbl.a. om Mose:

Han räknade Kristi vanära som en störrerikedom än Egyptens alla skatter, för han hade blicken riktad mot lönen… Hanhöll ut därför att han liksom såg den Osynlige.             Hebr. 11:26-27b

 

Tro handlarom att se Jesus med sitt hjärta

I kapitel 12,efter avsnittet om trons människor, blickar författaren tillbaka och skriver:

När vi nu har en så stor sky av vittnenomkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden somsnärjer oss så hårt, och löpa framåt i det lopp som vi har framför oss.

Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus,trons upphovsman och fullkomnare.                         Hebr.12:1-2a

 

Där sägs detalltså något annat väsentligt om tron:

Det ärJesus som skapar tro – Jesus är trons upphovsman.

De människorsom räknades upp i kapitel 11 hade en visshet om det de inte såg i detnaturliga och Moses såg den Osynlige.

Vi ska ocksåfortsätta att ha trons blick på Jesus.

Det stårockså att Jesus är trons fullkomnare. Han utvecklar vår tro.

Det finns enannan vers som beskriver hur tron uppkommer:

 

Tron kommer av predikan och predikan ikraft av Kristi ord.                                                      Rom10:17

Tronramlar alltså inte ner helt apropå i en människas hjärta utan den skapas avGuds ord och i mötet med Jesus:

Läs bibelnoch läs framför allt i bibeln om Jesus.

 

TRON UTTRYCKS GENOM KÄRLEK

 

Vi behöverleva ett lIv som inger människor förtroende. Det behöver vi be Gud om hjälpmed!

Människorbehöver möta människor som tror på en Gud som gör under.

Människorbehöver möta människor som har en tilltro på Jesus och som visar detta genomatt peka på de möjligheter som Jesus har. När vi har människors förtroende kanvi säga:

 • Får jag be för dig?

 • Vi ska be för dig.

   

  Kärlek äratt ge: ge av sin tid, ge av sina pengar, ge av sin uppmärksamhet, ge sittliv….

  Ty så älskadeGud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honominte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

   Joh. 3:16

  Kärleken görnågot för en annan människa.

  Förbönenär ett utmärkt sätt att börja praktisera kärlek.

  Förböneninnebär att du ger av din tid för bära fram människor inför Gud för att han skaberöra deras liv.

  När du berför en människa så ger du den människan en möjlighet att bli berörd av Gud.

  Det ärinspirerande att vara med på bönemöten.

  Det finnsvissa effekter av att vara på bönemöte:

 • Jag blir påmind om att jag tillhör ett sammanhang. Först möter jag människor som delar med sig av sin egen nöd eller av andras nöd. Det är nyttigt, för då påminns jag om att verkligheten  inte bara består i vad jag upplever, utan av hela världen. Jag tillhör en församling där vi delar livet med varandra.
 • Min egen tro blir stärkt. Jag möter människor som tror på att Gud kan svara på bön och deras bön är ett uttryck för att de älskar de människor de ber för. Det stärker min egen tro.
 • Möjligheten är stor att jag ibland får bli en del av bönesvaret. Jag kanske ska göra något för den jag ber för. Vi kan inte engagera oss i alla behov som finns – det gjorde inte ens Jesus - men om vi ber så kan Gud verka fram en villighet och längtan hos oss att göra något. Här följer ett exempel:

Minnsni att IS utförde en självmordsattack inne i den turkiska staden Suruc i börjanav sommaren? En av dem som arbetar där är XX från Iran, en f.d. muslim som lidit mycketför Jesu skull. Han bad tidigare mycket för de afghanska flyktingarna: ”Gud,gör något för dessa! ”Gud svarade: ”Gör något själv!”

Idagarbetar XX också i Turkiet och Syrien och ger både mat och evangelium tillflyktingarna. Med risk för livet. IS-soldater finns ju också på turkiska sidangränsen.

 

 

FÖR ATT KUNNA HA EN TRO SOM UTTRYCKS IKÄRLEK BEHÖVER VI OCKSÅ TA HÄNSYN TILL SYNDENS VERKLIGHET 

 

Vi gårtillbaka till Hebr. 12:1

När vi nu har en så stor sky av vittnenomkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden somsnärjer oss så hårt, och löpa framåt i det lopp som vi har framför oss.

Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus,trons upphovsman och fullkomnare.                         Hebr.12:1-2a

 

 • Bibelversen talar om att se på Jesus som ger oss tro och utvecklar vår tro.
 • Men den talar också om att lägga bort synden. Det är en lika viktig uppmaning.
Det hör alltsåtill det kristna livet att vara medveten om syndens realitet i sitt eget livoch att kämpa mot den. Om allt var färdigt i och med att vi tog emot Jesusi våra liv så hade inte stora delar av Nya testamentet behövt skrivas, nämligende delar som utgörs av förmaningar till ett liv i efterföljelse.

 

 1. Förutsättningarna för den troende människan i kampen mot synden är goda

En kristenmänniskas förhållande till Gud är först och främst detta att hon/han ärrättfärdiggjord.

Jag är förklaradfrikänd från min synd och skuld genom att jag har satt min förtröstan tillJesus Kristus och vad han har gjort för mig. En kristen litar på att JesusKristus led och dog för henne, att hon skulle få förlåtelse och evigt liv.

Jag harblivit ett Guds barn.   Joh. 1:12, Rom8:15

Jag har fåttGuds Ande som min Hjälpare, som ett förskott på det himmelska arvet. Joh.14.16-17, Ef. 1:13-14, 2 Kor. 1:22

Jag har fåttevigt liv. Joh. 3:16          

Jag harförts från mörkrets välde in i Guds rike. Kol. 1:13

Jag harblivit andligt levande i stället för att vara andligt död. Ef. 2:1

 

 1. Ändå behöver jag fortsätta kampen mot synden.

Man kan sägaatt vi har en sjukdom i oss från början.

Vi har enbenägenhet att göra det onda många gånger – eller att låta bli att göra detgoda-

Vi har enbenägenhet att vara själviska och självcentrerade.

Ska vi hittaen framkomlig väg som människor och som kristna behöver vi ta syndensverklighet på allvar.

 • Synden är allvarlig därför att den skiljermänniskan från Gud.

 • Den skiljer människor från människor.

 • Den skadar våra personligheter och gör att viinte mår bra.

  Gud tarallvarligt på synden, dels därför att den skiljer människan från Gud, men ocksådärför att den är ett brott mot Guds lag och därför ska straffas. Guds vredevänder sig mot synden.

  Men Gudsände Jesus Kristus för att ta syndens straff och försona människan och Gud.

   

  En kristenmänniskas förhållande till synden är ett annat än en icke-kristen människas.

  Enicke-kristen människa kan trivas med synden. En kristen människa besväras avsynden.

   

 1. Gud har gett oss hjälpmedel i kampen mot synden
 • Guds ord. När vi läser bibeln är det faktiskt så att bibeln läser av oss.  Bibelordet avslöjar oss många gånger så att vi kan se vår synd. Men Gud gör det inte för att trycka ner oss, utan för att vi ska gå till Jesus och lämna av synden.
 • Bönen. Ofta är det så att Guds Ande påminner oss om saker vi behöver bekänna inför honom när vi är i bön. Vi har ingen frimodighet inför Gud om vi är medvetna om obekänd synd.
 • Syndabekännelsen inför Gud.

Det hör till det vanliga livet atttvätta sig varje dag. Det hör till det kristna livet att bekänna sin synd införGud när vi blir medvetna om den. 1 Joh. 1:7.9 har kallats ”den kristnes tvål”


 • Syndabekännelsen inför någon vi har förtroende för. Jak. 5:16

Detta är speciellt viktig när vi ärmedvetna om att vi kämpar med en speciell synd, särskilt olika beroenden. Dåbehöver vi ge någon annan människa insyn i våra liv.

Låtoss slå fast att vi alla har svagheter i våra liv som vi behöver kämpa med.

En kristen församling är en plats därmänniskor får bli hjälpta.

Det är naturligt att be om förbön.

Frälsningen behöver gå på djupet ivåra liv och det är något som pågår hela tiden.

 • Den helige Ande. Ge utrymme för Andens liv i ditt liv! Vandra i Anden! Be om Andens kraft.
 • Gemenskapen i församlingen. När vi möter människor som tror på Jesus och älskar Jesus och sina medmänniskor så hjälper det oss att se var vi brister i vår tro och vår kärlek till Jesus och våra medmänniskor. Andra kan vara föredömen för oss.
 • Nattvarden.

Nattvarden ställer Jesu försoning icentrum. Han som dog för våra synder är i centrum.

I nattvarden får vi del av honom somutgöt sitt blod för att rena oss från vår synd.

I nattvarden är Jesus närvarande påett speciellt sätt.

I samband med nattvarden får vi prövaoss själva, men där tillsägs oss också tydligt: ”Kristi kropp för digutgiven, Kristi blod för dig utgjutet.”

 

AVSLUTNING

Tron ärhjärtats relation till Jesus. Tron ser på Jesus fastän vi inte kan se honom medvåra fysiska ögon. Var alltså tacksam för den tro på Jesus som du har!

Paulus skriveri 2 Tim. 4:7
Jag har kämpat den goda kampen, jag harfullbordat loppet, jag har bevarattron.

Paulusuppmanar också Timoteus i 1 Tim. 6.12 Kämpatrons goda kamp. Detär inte vilken tro som helst – det är tron på Jesus Kristus. Paulus skriver i 2Tim.1:12 Jag vet vem jag tror på.

Paulusvarnar också för att det finns en risk att avfallafrån tron ( 1 Tim. 4:1)

Han talarockså om Hymeneus och Alexander, som harlidit skeppsbrott i tron ( 1 Tim. 1:19-20). De hade kompromissat med sittsamvete och förhärdat sig. Men så blir det inte för oss om vi håller oss tillJesus! Han tar alltid emot oss när vi kommer till honom.

Petrustalar om att hjärtats tro är dyrbar och att tron innebär en kärlek till Jesus.Innehållet i tron kommer att bli tydligt när Jesus kommer tillbaka och vikommer att se honom:

7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld somär förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris ochära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.

8 Honom älskar ni utan att hasett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom iobeskrivlig, himmelsk glädje,

9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själarsfrälsning. 1 Petr. 1:7-9

 

Predikan 2015-08-09 av Ingemar Strand