Vaksamhet

Denna söndag kallas för domsöndagen i kyrkoåret, och den harrubriken "Kristi återkomst". Förra söndagen, söndagen föredomsöndagen, har som ämne "Vaksamhet och väntan".

Dessa ämnensom handlar om den yttersta tiden och den yttersta domen tenderar att få någotoverkligt över sig, eftersom vi vant oss vid att de finns som en del av denkristna trosbekännelsen genom tiderna. Risken är att vi tror att de syftar påen avlägsen framtid. I den apostoliska trosbekännelsen bekänner vi om JesusKristus

uppstigen till himmelen, sittande på Guds,Fadern, högra sida

därifrån igenkommande till att döma levandeoch döda.

Vi tänkeratt Jesu återkomst och den yttersta domen är något som vi kan skjuta framföross. Vi tycker att det inte hänt något speciellt på de 2000 år som gått sedanNya testamentet skrevs.

Vi tror attlivet kommer att fortsätta som förut här på jorden. Visserligen stårmänskligheten inför stora utmaningar, men vi tror att vi kommer att klara avdet.

 

Nu är detemellertid så, att för att kunna bedöma om det händer något som gör att vi kansäga att vi närmar oss den yttersta tiden, så är två förutsättningarnödvändiga:

 • Att vi lever med ett djupt förtroende för Guds ord
 • Att vi lever i den första kärleken till Jesus

Och något somkännetecknar vår tid är att vi är utsatta för stora frestelser på just dessatvå områden.

 • Vi ifrågasätter bibelordets giltighet på olika områden i våra liv. Vi dras in i något slags evolutionistiskt tänkande, som går ut på att vi som lever nu kan ha ett annat och mer kritiskt förhållningssätt till bibeln bibelordet. Vi har ju så mycket kunskap.
 • Sedan tenderar vi att bli ytliga. Vi påverkas av den här tidens inställning där man vill ha snabba svar och där man vill känna att man kontrollerar det som händer.

Därförbehöver vi idag tala om VAKSAMHET. Det är ingen lyx att ta upp det ämnet. Detär ingen överkurs i den kristna tron.

 

Vi behövervaksamhet inför ett förändrat förhållande till Bibeln som Guds ord,

 • som grunden  för den kristna läran.
 • som grunden för ett kristet liv.

 

Vad säger bibelnom vaksamhet?

 

 1. VAKSAMHET HAR MED MITT HJÄRTAS INSTÄLLNING ATT GÖRA.

Jag sover, men mitt hjärta är vaket.

Hör, min vän klappar på. Han säger: Öppnaför mig, du min syster, min älskade, min duva, du min fullkomliga.                                                                                                                            Höga Visan 5:2

 

Höga Visanär en bibelbok som handlar om kärleken mellan en man och en kvinna, mellanbruden och brudgummen, men i den kristna kyrkans historia har den tolkats somkärleken mellan Kristus och församlingen, mellan den troende och Kristus.

Vaksamhetbörjar med kärleken till Jesus. Vad är ditt förhållande till Jesus?

Är han dinFrälsare? Är du tacksam för att han gav sitt liv för dig, för att du skulle fåsyndernas förlåtelse, ett liv i den helige Andes kraft och en evighettillsammans med honom?

Detkärleksförhållandet kan växa hela livet.

Detkärleksförhållandet får konsekvenser för ditt liv. Du vill inte leva ett livsom bedrövar din Frälsare. När du märker att du är på väg från det näraförhållandet till honom ber du om förlåtelse.

En del haruppfattningen att det är trist att vara kristen. Den kristna tron innebär enmassa förbud mot saker som ger glädje i livet och det känns tungt.
Nej, det är inte så. En kristen har (det borde åtminstone vara så) andravärderingar än en icke-kristen, men det beror på att förändringen kommerinifrån, från hjärtat. Kärleken till Jesus styr den troende människan.

En delmänniskor frågar: Hur mycket av denna världens nöjen kan jag delta i ? Fråga istället: Hur mycket av Guds kraft vill jag uppleva? Hur mycket kan jag leva förJesus? Om vi söker Guds rike först ska vi få allt det andra också. Vi kan talaom våra önskningar för Gud.

 

 

I det härsammanhanget är det på sin plats att säga att förhållandet till Jesus inte gåratt skilja från förhållandet till hans ord.

Det ärinkonsekvent att säga "Jag är kristen" och sedan leva ett liv tvärtemot bibelordet.

Det finns enkristen livsstil och den passar inte ihop med många av de värderingar sompräglar dagens samhälle. Men det livet kan vi inte leva i egen kraft.

 • En kristen erkänner en auktoritet: Jesus och hands ord. Vi kan inte bestämma vad som är rätt och fel själva eller genom att följa vad majoriteten i Sverige bestämmer. Det beror på att som människor är du och jag syndare: Vi har en benägenhet att välja bara det som vi tycker på kort sikt är bäst för oss själva och det som är bekvämast för oss. Vad som kännetecknade det som bibeln beskriver som syndafallet var att människorna trodde att de visste bäst själva. De ville inte lita på att Gud är god, att Gud vet vad som är bäst för dem och att han kan förse dem med vad de behöver.

 

 • En kristen värderar ett liv i gemenskap.  Det kristna livet handlar om gemenskap med både Gud och människor. Genom att ta emot Jesus som min Frälsare och Herre blir jag ett Guds barn.  Det handlar inte om hur duktig jag är eller hur misslyckad jag är. Det handlar om vad Jesus har gjort för mig och om jag säger "ja" till det. Då börjar ett liv i daglig gemenskap med Gud i bön och bibelläsning, då du kan lyssna till vad Gud säger till dig. Gud kan och vill tala till dig!

Men det handlar också om ett liv igemenskap med andra människor, framför allt med dem som tror på Jesus.  Det är inte alltid lätt, för vi är olika. Vihar olika bakgrund, vi har olika erfarenheter och vi är olika personligheter.Men det är en styrka att med Jesus i centrum visa omsorg om varandra.

Den kristna församlingen består inteav perfekta människor. Den består av människor som har fel och brister och somkämpar med olika saker i sina liv. Men en kristen människa vill släppa in Jesusi alla delar av sitt liv. När en kristen gemenskap är som starkast, då bekännerman sina synder för varandra och ber för varandra och vet att det är bara tackvare Guds nåd (Guds godhet som vi inte kan förtjäna )som vi kan leva som kristna.

Den kristna tron är inteindividualistisk. Det är inte det normala, utan det normala är att manöverlåter sig åt en gemenskap. I församlingen möter vi både det gudomliga ochdet mänskliga.

·     En kristen är en lärjunge. En kristen ärpå väg. En kristen vill formas av Jesus. En kristen vill uppleva det som bibelntalar om: att bli mer lik Jesus och att ännu mer få uppleva Guds kraft i sittliv.

Nej, det ärinkonsekvent att säga att man är kristen och samtidigt säga att man inte litarpå vad Jesus har sagt.

Jesus säger:

Den som har mina bud och hållerfast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bliälskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.               Joh. 14:21

Om någon älskar mig, håller hanfast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom och vi skall komma tillhonom och ta vår boning hos honom.

Den som inte älskar mig håller inte fastvid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som harsänt mig.                                                                                                 Joh.14:23-24

 

 

 1. VAKSAMHET NÄMNS OFTA I SAMBAND MED JESU ÅTERKOMST

 

Ty såsom det var i Noas dagar,så skall det vara vid Människosonens återkomst.

Som människorna levde dagarnaföre floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dagdå Noa gick in i arken, och de visste ingenting förrän floden kom och rycktebort dem alla -så skall Människosonens ankomst vara.

Då skall två män vara ute på åkern.Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar.

Två kvinnor skall mala på enhandkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar.

Vardärför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.

Men det förstår ni att om husetsägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och intetillåta att någon bröt sig in i hans hus.

Vardärför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommerMänniskosonen.

Om det finns en trogen ochförståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för attge dem mat i rätt tid, salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göraså, när han kommer.

Amen säger jag er: Han skallsätta honom över allt vad han äger.

Men om tjänaren är ond ochsäger i sitt hjärta: Min herre dröjer, och han börjar slå de andra tjänarna ochäter och dricker med dem som är druckna, då skall hans herre komma en dag närtjänaren inte väntar det och i en stund han inte känner till och hugga honom istycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta ochskära tänder.

                                                                                                                                                 Matt.24:37-51

 

I denna textanvänder Jesus flera bilder för att belysa sin återkomst.

·        Vår tid jämförs med Noas tid.

·        En ögonblicksbild då människor tas med ellerblir kvar.

·        Tjuvar kommer plötsligt

·        En man som lämnar ansvar till sina tjänare föratt se till hans hus.

 

Vad finnsdet för lärdomar av denna text i Matt. 24?

 

Vad kanvi lära oss av berättelsen om Noa?

 

Ty såsom det var i Noas dagar,så skall det vara vid Människosonens återkomst.

Som människorna levde dagarnaföre floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dagdå Noa gick in i arken, och de visste ingenting förrän floden kom och rycktebort dem alla -så skall Människosonens ankomst vara.

 

 1. I versarna innan i kap. 24 nämns en rad olika tecken på att Jesu återkomst närmar sig, men när Jesus jämför med Noas dagar visar han att  det dagliga livet är som det alltid har varit, ...de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken.
 2. Syndafloden var en dom över ondskan på jorden. När Jesus kommer är det som en del  i ett skeende då Gud vill sätta stopp för ondskan. Hit men inte längre.
 3. Syndafloden kom plötsligt. ...och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla- så skall Människosonens ankomst vara.

Ändå hade Noa funnits där som ettvittnesbörd hela tiden. Han hade byggt på sin ark dag efter dag, trogen sinkallelse. Han var ett tecken på att något skulle hända som ingen kunde se. IHebr. 11:7 står det:

Itron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina, sedan Gud hadevarnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han världen tilldom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro.  Det var  men människorna lyssnade inte på honom, ochsedan kom den plötsligt.

 

Vad kan vi läraoss av ögonblicksbilden av Jesu återkomst? :

 

Då skall två män vara ute på åkern.Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar.

Två kvinnor skall mala på enhandkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar.

 

1.    NärJesus kommer, gör han det för att hämta individer, människor som av frivilja sagt sitt "ja" till honom. Han hämtar inte en tvångsanslutengrupp.  Det handlar om människor som har beslutatsig för att de vill höra ihop med honom."Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. Den ena skall tas med, denandra lämnas kvar." Vi kan jämföra med versen i Höga Visan som viläste i början. Där handlar det om hjärtats förhållanden mellan brud ochbrudgum.

 

 

Vad kan vilära oss från liknelsen om tjänarna som får ansvar:

Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivitsatt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, salig är dentjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer.

Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger.

Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, och hanbörjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, dåskall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar det och i en stund haninte känner till och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats blandhycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

 

1.       Detfinns ett räkenskaps-perspektiv i samband med Människosonens ankomst. Viskall stå till svars för det vi har gjort. Vi skall göra räkenskap.

2.       Attvara beredd inför Jesu återkomst handlar inte om en ängslig väntan. Det handlarom att ha en livsstil som innebär att vi tjänar Jesus dagligen. Tjänarnaarbetade med vad de skulle göra. Det var självklart att deras herre skulleåtervända.

Allt vi gör handlar om att vi tjänarden herre som vi älskar, därför att han först älskade oss.

3.       Närmedvetandet om att Jesus skall komma snart försvagas, leder det till enslapphet. Då betjänar man inte sina medmänniskor utan utnyttjar dem.

Menom tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, och han börjarslå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, då skallhans herre komma en dag när tjänaren inte väntar det och i en stund han intekänner till och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats blandhycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

4.      Det finns ett fortsatt ansvar för osslängre fram.

Amensäger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger.

Det finns andra texter i bibeln som gerantydningar om att vi skall fortsätta att tjäna Gud i de tidsåldrar somåterstår. Ditt liv här och nu är en förberedelse för fortsatt ansvar.

 

3. VAKSAMHET NÄMNS I SAMBAND MED ATT LEDA GUDS FÖRSAMLING

Jag har inte tvekat att predika för er helaGuds vilja och plan.

Ge akt på er själva och hela den hjord somden helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Gudsförsamling som han har köpt med sitt eget blod.

Jag vet att när jag lämnat er, skallrovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden.

Ja, ur er egen krets skall män träda framoch förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida.

Håll er därför vakna och kom ihågatt jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er undertårar.  

Och nu överlämnare jag er åt Gud och hansnåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alladem som blivit helgade.                                     Apg.21:27-31

 

4. VAKSAMHET NÄMNS I EN HÄLSNING TILL EN FÖRSAMLING

Vaka, stå fastai tron. Var manliga och starka. Låt allt hos er ske i kärlek.   1 Kor. 16:13-14

 

5. VAKSAMHET ANVÄNDS I SAMBAND MED DEN ANDLIGA KAMPEN, då Paulusbeskrivit den troendes vapenrustning:

Gör dettaunder ständig åkallan och bön och be alltid i Anden. Vaka därför och håll uti bön för alla de heliga. Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jagöppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. För dessskull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och frittsom jag bör.                    

                                                                                       Ef.6:18-20

 

6. VAKSAMHET OCH BÖN NÄMNS OCKSÅ I SAMBANDMED PREDIKAN OCH PERSONLIGT VITTNANDE.

Varuthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Be också för oss attGud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet - det ärför den jag är fånge - och att jag talar som jag bör, när jag avslöjar den.

Uppträdförståndigt mot dem som står utanför och ta vara på varje tillfälle.

Ert talskall alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni bör svara varoch en.

                                                                                                                                                 Kol.4:2-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amen sägerjag er: Detta släkte skall inte förgå, förrän allt detta händer. Himmel ochjord skall förgå, men mina ord skall inte förgå.

Men om dendagen eller den stunden vet ingen något, inte änglarna i himlen, inte ensSonen, ingen utom Fadern.

Var på ervakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne.

Det är som när en man reste bort.Han lämnade sitt hus och gav sina tjänare i uppdrag att sköta var och en sinuppgift. Portvakten befallde han att vara vaksam.

Vakadärför! Ni vet inte närhusets herre kommer, om det sker på kvällen eller vid midnatt eller påefternatten eller på morgonen.

Vaka, så att han inte plötsligtkommer och finner att ni sover.

Vad jagsäger till er, det säger jag till alla: Vaka!                                                   Mark. 13:30-37

 

Spänn bältetom livet och håll lamporna brinnande! Var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och somgenast är redo att öppna för honom, när han kommer och knackar på.

Saliga är de tjänare som Herrenfinner vakande när han kommer. Amen säger jag er: Han skall fästa uppsina kläder och låta dem ligga till bords och själv komma och betjäna dem.

Kommer han under andra ellertredje nattväkten, saliga är de som han finner vakande.

Men det förstår ni ju att om husägarenvisste när tjuven kom, skulle han inte låta honom bryta sig in i sitt hus.

Var ocksåni beredda, ty i en stund då ni inte väntar det, kommer Människosonen.

Petrusfrågade: "Herre, talar du i den här liknelsen om oss eller gäller denalla?"

Herren sade:" Vem är den pålitlige och förståndige förvaltare, som hans herre sätteröver sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid?

Det är dentjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren.

Jag säger ersanningen: Han skall sätta honom över allt han äger.

Men omtjänare skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och hanbörjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad,

då skall dentjänarens herre komma en da han inte väntar det och i en stund han inte anardet, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland detrolösa.

Den tjänaresom vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efterhans vilja, han skall piskas med många rapp.

Men den sominte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskasmed få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket.Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas såmycket mer.

                                                                                                                                                 Luk.12:35-48

Amen sägerjag er: Detta släkte skall inte förgå, förrän allt detta sker. Himmel och jordskall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Men akta erför att berusa er och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger,så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Ty den skall komma överalla som bor på jorden.

Vakaalltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna beståinför Människosonen.                                                                                                    Luk.21:32-36

 

Om tider ochstunder, bröder, behöver vi inte skriva till er.

Ni vetsjälva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten.

När folksäger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligtsom smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Men nibröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.

Ni är allaljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret.

Låt ossdärför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.

Ty de somsover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten.

Men vi somhör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar ochhoppet om frälsning som hjälm.

Ty Gud harinte bestämt oss till att drabbas av vreden utan att vinna frälsning genom vårHerre Jesus Kristus.                                                                                                                                  1Tess. 5:1-9U

 

Se, jagkommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, såatt han inte går naken och man ser hans kön.                                                                                                           Upp.16:15

 

 

                                                                                                    Predikanav Ingemar Strand 2013-11-24