Lyssna till Gud och låt hans kraft visa sig idin svaghet

Vi skastanna inför två saker som jag tror är viktiga inför hösten:

 • Lyssna till Guds röst
 • Låt Guds kraft visa sig i vår svaghet

Först villjag bara påminna om grunden i vår tro:

 

EVANGELIET – DE GODA NYHERNA OM JESUS

 

Markusevangelium börjar så här:

Här börjar evangeliet om Jesus Kristus,Guds Son. Mark. 1:1

Vad ärevangeliet?

 • Evangelium betyder goda nyheter. Det skulle alltså kunna stå så här i Mark. 1:1 Här börjar de goda nyheterna om Jesus Kristus, Guds Son.

Det är församlingens uppgift attberätta de goda nyheterna och att leva ut de goda nyheterna.

 • Evangeliet- de goda nyheterna handlar om Jesus: Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son.

EVANGELIETOM JESUS KRISTUS GUDS SON HANDLAR OM ALLT VAD HAN GJORDE OCH LÄRDE.

När Jesusbörjade sin offentliga verksamhet sade han:

"Tiden är fullbordad och Guds rike ärnu här. Omvänd er och tro evangelium!"               Mark.1:15

Jesus visadetydligt genom sitt liv, genom sina ord och sina gärningar vad Guds rike är. Hanvisade vad det innebär att Guds rike är nära. Här följer några exempel:

 • Han visade att Gud bryr sig om alla människor. Jesus gick också till dem som var föraktade.
 • Han undervisade människor om Guds rike
 • Han visade att Gud är en Gud som förlåter synder. "Dina synder förlåtas dig" sade han flera gånger  ( Luk. 5:20, Luk. 7:48)
 • Han botade deras sjukdomar och befriade människor som var bundna och plågade av onda makter
 • Han mättade hungriga
 • Han visade att Gud ville göra under i människors arbetsliv  ( han lät lärjungarna få en stor fångst med fisk när de gjorde som han sade)

 

De godanyheterna om Jesus handlar inte bar om vad han sade och gjorde bland människor.EVANGELIET HANDLAR OCKSÅ OM FÖRSONINGEN, JESU DÖD OCH UPPSTÅNDELSE FÖR VÅR SKULL.

Vi kan se pånågra aspekter av försoningen.

 • Jesus led straffet för våra synd på korset

Du och jag är ansvariga för våratankar, våra ord och våra gärningar inför Gud.

Vi skall en gång stå till svars förhur vi levt vårt liv, och ingen av oss klarar oss i den rättegången, för vi haralla syndat. Ingen av oss har älskat Gud över allting och vår nästa såsom osssjälva. Bibelns syn på människan är realistisk: Vi kan uträtta mycket gott, mendet finns en själviskhet och en ondska inom oss.

Evangeliet handlar om att vi kan bliredan nu bli frikända genom att tro på Jesus.

Jesus led och dog i ditt och mittställe. Han tog vår synd och straffet för vår synd så att du och jag skullekunna bli frikända, förklarade oskyldiga inför Gud. Bibeln säger:  

Nublir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. (Rom.8:1)

 • Genom Jesu blod på korset finns det förlåtelse för all synd.

Bibeln säger: Jesu, Guds Sons,blod renar oss från all synd.                                        1Joh. 1:7

Detta får vi lita på.

 • Jesus besegrade döden genom sin uppståndelse från de döda.

Lyssna på dessa ord av Jesus: Jag är uppståndelsen och livet. Den somtror på mig skall leva om han än dör.                                                                                                                                  Joh.11:25

 

Jesu död ochuppståndelse är det viktigaste som har hänt i mänsklighetens historia. Det gördet möjligt för en människa att få en levande, upprättad relation till Gud ochett evigt liv. Detta eviga liv börjar redan här och nu och är märkbart genomatt Guds Ande verkar i oss.

Därför ärdet viktigaste som kan hända i en människas liv att hon eller han tar emotJesus Kristus.

Vi ska se påhur bibeln beskriver den människa som tror på Jesus Kristus:

 • Den som tror på Jesus har evigt liv.

Gudhar skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son, den som har Sonen harlivet. Den som inte har Guds Son har inte livet.

Dettaskriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror påGuds Sons namn.

                                                                                                                                 1Joh. 5:11-13

 • Den som tror på Jesus har Guds Ande boende i sig:

Vetni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?                            1 Kor. 3:16

Den som tror på Jesus kan märka attGuds Andes liv finns i honom /henne. På olika sätt märks det och man kan sägaatt det livet är ett förskott på den himmelska härligheten. Mitt i vårmänskliga svaghet verkar Gud när vi släpper in honom i våra liv.

 

 • Den som har tagit emot Jesus Kristus har blivit ett Guds barn.

Menåt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror påhans namn.                                                                                                                          Joh.1:12          

Gud har blivit din himmelske Far ochhan vill ta hand om dig.

 

Hur än dittliv ser ut just nu, så är det avgörande om du har tagit emot Jesus Kristus GudsSon.

 • Då har du evigt liv.
 • Då har du förlåtelse för dina synder.
 • Då har du Guds Ande boende i dig.
 • Då är du Guds barn

Detta nyaliv behöver få näring och utvecklas och levas ut

 • av dig och mig som enskilda
 • i den gemenskap som är församlingen.

Jag villbara nu nämna två saker som är naturliga för dem som tror på Jesus. Det finnsfler saker, men idag ska vi stanna inför dessa.

 

 

 

 

 

 

LYSSNA TILL GUD

 1. Den kristna livet handlar om gemenskap, gemenskap med Gud och gemenskap med varandra. Gemenskap handlar om att vara tillsammans och för det behöver vi ta tid.

I vår bön lägger vi fram egna ochandras behov inför Gud, men bönen är också att vara stilla och lyssna.Gemenskaputvecklas om vi lyssnar. Gud vill tala till oss om vi lyssnar. Han vill talatill oss om det som gäller nu, men också om framtiden. Följand bibelord visaratt Gud, den treenige Guden, Fadern, Sonen och den helige Ande vill tala tilloss:

 

Se, vad jag förut förkunnade har kommit. Nu förkunnar jag nya ting,innan de visar sig, låter jag er höra om dem.                                                                                                     Jes.42:9

Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.                    Joh. 10:27

Mennär han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Tyhan skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall  ha tala, och han skall förkunna för er vadsom kommer att ske.                                                                             Joh.16:13

 

 1. Gud talar på olika sätt
 • Först och främst har vi Bibeln, och bibelordet är ju inspirerat av Guds Ande. Vi kan alltså få en allmän kunskap om Guds vilja genom att studera bibeln. Du och jag behöver studera bibeln regelbundet för att växa till i förståelsen av vad Gud vill.
 • Sedan har vi den profetiska dimensionen. Den profetiska dimensionen är rik. Den kan innebära drömmar, syner, profetiskt tal m.m. och handlar om att vi upplever ett personligt tilltal från Gud. Jag tar bara några exempel nu.

- Guds Ande kan göra bibelordetlevande. Vissa bibelversar nästan "hoppar ur" bibelbladet ibland. Dethandlar om en upplevelse av att Gud talar om något speciellt till oss.

- Vi kan få uppleva att den heligeAnde manar oss att göra olika saker. Det kan gälla både sådant som är avgörandeför framtiden, men också sådant som gäller vårt dagliga liv. Det kan handla omatt hjälpa och vägleda andra människor och att berätta om Jesus för dem, menockså om sådant som hjälper oss att växa i våra liv som kristna.

- Andra människor kan förmedlahälsningar från Gud till oss på olika sätt, inspirerade av Guds Ande. Men vihar rätt att pröva allt. Stämmer det med bibeln? Stämmer det med vad Gudhittills sagt i ditt liv? Är det präglat av omsorg?

 • Vi kan också vara uppmärksamma på om Gud vill säga oss något genom våra omständigheter eler genom andra människors exempel.

 

 1. Det finns förutsättningar för att  uppfatta Guds tilltal.
 • Lita på att Gud vill tala till dig fastän du har dina fel och brister.

Psalm 25 i Psaltaren har rubriken"Bön om Guds nåd och ledning". Där står det så här:

 

Herrenär god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen. Han leder deödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.                                     Ps.25:8

 

Vi kan lägga märke till att det ståratt Gud undervisar syndare om vägen.Gud vill leda dig och mig som är ofullkomliga människor, som har gjortmisstag och ställt till det ibland. Han vill leda dig från den punkt där du ärnu. Du behöver inte klättra upp till en viss fromhetsnivå först. Gud villtala till dig och mig fastän vi inte är fullkomliga. Lita på att Gud är godmot dig.

 • Sedan talas det om ödmjukhet: Han leder de ödmjuka rätt.

Vår inställning bör vara:"Herre, vad är det du vill säga mig nu?" "Vad vill du jag skagöra?"

I bibeln är det så att"höra" och "göra" hör ihop. Att leva som kristen innebär att Jesus är vår Herre.

 

 1. Guds Andes personliga tilltal till oss gör oss mer beroende av Gud. Han önskar verkligen att hans barn ska vandra i tro, att vi ska lita på honom mer och mer. Det är A och O i vår relation till Gud. Bibeln uttrycker det t.o.m. så här: Den rättfärdige skall leva av tro.      Rom.1:16

Den tilliten visar sig i att vi gården väg han har visat för oss. Vi lyder i förtröstan på att Gud tar hand om dethela.  Det är värt att lägga märke tillatt Paulus hade som målsättning att de människor han predikade för och levdetillsammans med skulle föras in i tronslydnad.

Genomhonom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hednafolk föramänniskor till trons lydnad för hans namns skull.                                                                Rom.1:5

 

För att belysa detta vill jag citeraen profetisk hälsning som någon delade till mig i en bönegrupp för mer än 40 årsedan.

Minson, jag vill låta dig förstå att det är jag som för dig in i trångmål för attdu ska förtrösta på mig. Jag vill leda dig in på den smala vägen. Jag kommeratt föra dig till en skiljeväg. Men frukta inte, för jag har förberett allt fördig.

Bedrövainte min Ande. Var stilla och lyssna noga, ty min röst är ofta lågmäld. Jagvill leda dig in på en övermåttan härlig väg.

 

Guds vilja för var och en av oss är att vi växer till i förtröstan påhonom.

 

 LÅTGUDS KRAFT UPPENBARAS I DIN SVAGHET.

 

En kristenmänniska är en människa som hör ihop med Kristus genom tron, har Guds Andeboende i sig, är ett Guds barn och har evigt liv. Men en kristen människabehöver förlåtelsens nåd varje dag. Det är naturligt, därför att

 • Vi har fortfaranden vår syndiga natur att kämpa med: benägenheten att vara självisk,  att inte söka Gud först, att styras av felaktiga motiv såsom egna fördelar, fruktan för vad andra ska tänka osv.
 • Vi lever i en värld där olika negativa omständigheter påverkar oss.

Låt oss vara ärliga! Vi lever inte ihimlen än.

 

Nu är det såatt vår svaghet är ett tillfälle för Gud att visa sin kraft. Bibeln säger ju:

Min nåd är nog för dig, för kraftenfullkomnas i svaghet.                               2Kor. 12:9

 

Släpp in Gudi din nöd! Släpp också in andramänniskor i din nöd. Det behöver du inte göra hur som helst och för vem somhelst,  men be Gud om att hitta människorsom du kan ha förtroende för.

Församlingenssmågrupper kan vara platser där vi delar våra liv mer med varandra, men det kanockså ske i spontana möten.

Gud älskardig trots att han vet om alla dina fel och brister.

Samma kärlekkan också prägla Guds församling. Församlingen är inte en plats för defullkomliga. Församlingen är en plats för dem som behöver Guds nåd ochförlåtelse hela tiden.

Igår var jagpå den kristna ungdomsfestivale Frizon och deltog i ett seminarium medrubriken: ”Är det OK om jag bryter ihop en stund?”

 

FÖRSAMLINGEN  är en gemenskap där vi

 • växer till i gemenskap med Gud genom att tillbe Gud, lyssna till Gud och få mer kunskap om Gud
 • växer till i gemenskap med varandra genom att dela våra liv med varandra
berättar evangeliet om Jesus Kristus och lever ut det. Vi kan inbjuda andra att dela vår gemenskap så att de kan upptäcka att Guds rike finns mitt ibland oss.

Predikan av Ingemar Strand 2013-08-13

IngemarStrand