GUDSLÄNGTAN

Längtanefter att erfara Gud finns nedlagd i varje människa. När vi väl har fåttuppleva gemenskapen med Gud upptäcker vi att det tar hela livet att börja lärakänna Gud. Idag vill jag tala om två ämnen:

 • Hur Gud har uppenbarat sig för oss människor för att vi ska gå vidare i vår gudslängtan.
 • Den troende människans längtan efter att lära känna Gud mer.

DEL 1GUDSLÄNGTAN HOS MÄNNISKAN


1. Gud har uppenbarat sig för oss genom att I VÅRA HJÄRTAN ge oss en aningom EVIGHETEN.

 

Allt har han gjort skönt i sin tid. Ocksåevigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Gudsverk, från begynnelsen till änden. (Predikaren 3:11 )
Det finns i varje människa en aning om evigheten, en aning om att det finnsnågot mer.

Augustinus,en av kyrkofäderna (kristna ledare från de första århundradena efter Kristus)sade:

”Du harskapat oss till dig, och vårt hjärta är oroligt till dess det finner ro i dig”

Den svenskeskalden Dan Andersson skrev: ”Det finns något bortom bergen, bortom blommornaoch sången...”


2. Gud har uppenbarat sig genom SKAPELSEN för att vi ska söka honom.


Guds vrede uppenbaras från himlen överall ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighetundertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud harju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hansosynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som hanhar skapat. Därför är de utan ursäkt. (Romarbrevet 1:18-20 )

Även om det sedan syndafallet finns lidande, grymhet och dödi skapelsen, så finns det tillräckligt många goda, vackra och sinnriktkonstruerade ting i skapelsen för att vi ska kunna ana att det finns enfantastisk Skapare bakom alltsammans. Skapelsen sänder ut en signal tillmänniskan att det finns någon som har gjort allt detta.

3. Gud har uppenbarat sig genom SAMVETET för att vi ska söka  Gud.

Ty när hedningar somsaknar lagen, av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastände inte har lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i derashjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, derastankar, som anklagar eller försvarar dem. Det skall visa sig på den dag då Guddömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium som jagpredikar på Jesu Kristi uppdrag.                                                                          Rom.2:14-16

Det finns i varje människa en känsla av rätt och fel, en känslaav att vi inte är sådana vi skulle vara. Vi konfronteras med vår egensjälviskhet. Vi gör varandra illa. Vi har en aning om att det borde finnas enfullkomlig rättvisa och att vi kan få stå till svars för hur vi använt våraliv.

Denna insikt kan leda oss till att söka Gud. Vi längtarefter frihet från skuld. Vi längtar efter att frid ska råda i våra själar ochmellan oss människor. Svaret på denna längtan är vad Gud gjort för oss iKristus Jesus.

4. Gudhar uppenbarat sig genom HISTORIEN för att vi ska söka Gud.

 

Gud haruppenbarat sig speciellt genom det judiska folkets historia. Han utvaldeAbraham till stamfader för ett folk som Gud valde att koncentrera sitthandlande till. Han utvalde Moses som ledde folket ut ur slaveriet i  Egypten och tog emot Guds bud.

Han utvaldeJosua som ledde folket in i det utlovade landet. Trots många under ochtecken, trots att Gud sände profeter till folket som varnade ochtillrättavisade dem och påminde om Guds löften, så vände sig det judiska foketifrån Gud och dyrkade andra folks Gudar. De hamnade i fångenskap i Assyrien ochBabylonien, men när de sökte Gud lät han dem komma tillbaka från fångenskapen.

Mitt i allasvårigheter kom genom profeterna löften om att Herrens tjänare, Guds Smorde, Messiasskulle komma med befrielse. Han skulle födas i detta folk och i detta land.

Gudshandlande med judafolket är inte slut, fastän Gud nu handlar med alla folk. Gudskingrade det folk som fått landet. Landet kom under andra härskare i nästan 2000 år. Sedan har Gud församlat judafolket och gett dem landet igen. Om dettatalade de profeter som fanns under GT:s tid.

(för mångabibelställen för att vi ska kunna hinna med dem nu)

 

5. Gud har uppenbarat sig allra tydligast genom JESUSKRISTUS.

När Jesus kom gjorde han anspråk på att vara den utlovadeMessias som skulle rädda folket.

Han träddefram i Nasarets synagoga och läste från profeten Jesaja:

Herrens Ande är över mig, ty han har smortmig till att predika glädjens budskap för de fattiga.

Han har sänt mig för att ropa ut frihet förde fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ettnådens år från HERREN.

Och såtillade han:

Idag har detta skriftställe gått iuppfyllelse inför er som lyssnar.                                                                                           Luk.4: 21

 

Men intebara det. Han kom med ännu radikalare påståenden

Den som har sett mig har sett Fadern.                             Joh.14:9                                                                   

Jag och Fadern är ett.                                                      Joh.10:30                                                                                  

 

Dessa ochandra påståenden gjorde att han blev dömd till döden för hädelse.

Det var intebara vad han sade som var kontroversiellt. Han gjorde handlingar som utmanade.Han förlät människor deras synder. Han botads sjuka och uppväckte döda.

Men det  viktigaste Jesus gjorde var att han dog påkorset för oss och uppstod från de döda.

 

Vi ska läsanågra av de texter som talar om Jesu död och uppståndelse för vår skull. Det vikallar försoningen, Jesu frälsningsgärning, det viktigaste i hela bibeln.


Men det var våra sjukdomar han bar, vårasmärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gudoch pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våramissgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, ochgenom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sinegen väg, men all vår skuld lade Herren på honom.                                                                                            Jesaja 53:4-6

Nästa dag såg han(Johannes Döparen) Jesus komma, och han sade: ”Se Guds Lamm som tar bortvärldens synd”.                                                                                                                                  

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genomatt Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syundare.

                                                                                                                                                                              Rom. 5.8

Genom ett enda offer har han för alla tidergjort dem som helgas fullkomliga.                Hebr.10:14

 

Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.                                                                                    1Joh. 1:7

 

Kärleken består inte i att vi har älskatGud, utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för vårasynder.                                                                                                                                                 1Joh.4:10

 

Centrum ibibeln är Jesus. Centrum i Jesu gärning är korset. Centrum i Jesu död på korsetär Jesu blod som försonade oss med Gud.

Jesus togstraffet för vår synd en gång för alla. Den som åkallar hans namn blir frälst,dvs.

 • får förlåtelse för sin synd                                                                                                            Ef. 1:7
 • får evigt liv                                                                                                                                        Joh. 3:16
 • förklaras rättfärdig (oskyldig inför Guds domstol)                                                            Rom. 5:1
 • får den helige Andes liv                                                                                                               Apg. 2:38
 • kommer ut ur mörkrets välde och in i Guds rike                                                               Kol. 1:13
 • blir Guds barn                                                                                                                                  Joh. 1:12

 

Detta ärnågot oerhört stort. Det är ofattbart för vårt mänskliga förnuft.

Men genomtron kan vi förstå det. Genom att i våra hjärtan lita på Jesus blir det enverklighet för oss.

Att tro påJesus och bekänna honom som Herre har följder för evigheten.

Du måsteförstå det. Djävulen arbetar övertid för att så in tvivel på Guds ord och desslöften.

Djävulen görallt för att Jesus ska bli overklig för oss.

 

Tro på Herren Jesus så blir du frälst, duoch din familj.                                                                Apg.16:31

 

Och detta är vittnesbördet. Gud har gettoss evigt liv, och det livet är i hans Son. Den som har Sonen har livet. Densom inte har Guds Son har inte livet.

Detta skriver jag till er för att ni skaveta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.

                                                                                                                                                                              1Joh.5:11-13

 

6. Gudhar uppenbarat sig genom BIBELORDET.

Vad Gudgjort i historien och i Jesus Kristus finns nedtecknat i i bibeln, i GT och NT

 

 

 

 

 

 

 

DEL 2GUDSLÄNGTAN HOS GUDS BARN.

 

Hos varjeGuds barn finns en aning om att det finns mer att få från Gud.

Vi kan sedet i bibeln och vi kan se det i den kristna kyrkan, Guds församling, över helavår jord.

 • I bibeln ser vi t.ex. i Apostlagärningarna att vi inte lever i hela den verklighet som de första kristna levde i. Det måste finnas mer för oss att erfara.
 • Ser vi oss omkring upptäcker vi att det finns kristna över hela vår jord som lever i Apostlagärningarnas verklighet. De lever i Guds närhet, Guds kraft och Guds kärlek på ett helt annat sätt än vi gör. Vi ser också att det finns kristna som lever under en förföljelse för Jesu skull.

 

DET MÅSTEFINNAS MER. Vi ska se på texter ur Psaltaren och en Filipperbrevet som talar omdetta.

 

Som hjorten trängtar till vattenbäckar, såträngtar min själ efter dig o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter denlevande Guden. När får jag komma och träda fram inför ditt ansikte?                                                                                                                                                                                                     Ps.42:2-3

 

Sänd ditt ljus och din sanning. Må de ledamig, må de föra mig till ditt heliga berg, till dina boningar, så att jag fårgå in till Guds altare, till Gud som är min glädje och fröjd, och tacka dig påharpa, Gud, min Gud!                                                                                                                                             Ps.43:3-4

 

Dennalängtan tar sig uttryck i en situation där psalmförfattaren våndas.

Varför är du så bedrövad,  min själ, och varför så orolig i mig? Sättditt hopp till Gud, ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och minGud.                                                                      Ps.42:6,12

 

Lägg märketill att sångförfattaren skriver både om

 • en längtan efter Gud själv och
 • bön om hjälp från fiender, längtan efter bönesvar

 

Paulusskriver så här:

Inte som om jag redan har gripit det ellerredan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag självhar blivit gripen av Jesus Kristus.

Bröder, jag menar inte att jag redan har gripitdet, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger framför mig och sträcker migmot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Gudskallelse till himlen i Kristus Jesus.                                                                                       Fil.3:12-14

 

Den kändeförkunnare Frank Mangs talade ofta om att ge sig hän åt Gud. Hans uttryck ochdet vi läst i Psaltaren och Filipperbrevet uttrycker samma sak: Gudslängtan.

 

 

 

 

 

 

 

Det kan varaså att vi upplever att det finns hinder för att vi ska gå vidare i vårgudslängtan. Jag ska nämna några av dessa hinder men också svaren på dem.

 

1.       Rädslaför att släppa kontrollen.

Vart kommer Gud att föra mig? Vad skahända med mig? SVARET:

·        Tala om för Gud vad du känner. Utgjutditt hjärta inför Gud. I Bibeln, speciellt i Psaltaren finns det många exempel på hur människor uttrycker sinakänslor och frågor. Det finns också exempel på hur människor reagerar när deförstår Guds kallelse över deras liv. Läs Jesaja och Jeremia. Ananias i Apg. 9samtalade med Gud när han fick tilltalet om att gå till Saulus.

·         Komihåg att vi är kallade att leva i tro, att lita på Gud.

 

2.       Bävaninför det som väntar.  (släkt medrädsla )

Hur ska jag klara av att följa Jesus?

Hur ska jag klara av att dela med migav min tro till den och den personen i den situationen?

Hur ska jag våga be för den personen?

Hur ska jag klara av motstånd ochförföljelse?

Detta är något jag personligen oftakänner. Jag vet att det finns mer att uppleva av Gud. Jag vet att det finns meratt göra för Gud. Jag ser, hör och läser om människor som har kommit längre änvad jag gjort. Och jag bävar.

Men jag tror att det finns ett SVARpå detta också:

·        Mer av den helige Ande för migpersonligen. Icke genom någon människasstyrka eller kraft skall det ske.

·        Mer av den helige Ande i helaförsamlingen. Det som präglar församlingen påverkar oss var och en.

 

3.       Fördömelse(ett medvetande om att jag syndat, jag har varit olydig mot Gud, jag har inteföljt den helige Andes tilltal ). SVARET:

·        Guds nåd och förlåtelse. Jesu, hans Sons blod renar från allsynd ( 1 Joh. 1:7). Gud vill att vi ska tro på hans godhet och kärlek tilloss.

Vemkan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner.

Vemär den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som harblivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss? Vem kanskilja oss från Kristi kärlek?                                                         Rom. 8:33-35a

 

·        Gud ger nya möjligheter.

Mose hade slagit ihjäl en person. Hanledde ett helt folk.

David begick äktenskapsbrott och sågtill att kvinnans man dog. Han har skrivit psalmer som många lever av 3000 årsenare.

Petrus förnekade Jesus. Han blevförsamlingsledare.

Paulus förföljde de kristna. Han blevmissionär.

 

 

 

4.       Ljumhet.I Uppenbarelseboken 3:14-22 beskrivs församlingen i Laodikea som ljum.Församlingen hade inställningen att den hade allt. Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting.

"Jag tror inte jag behöver merav Gud. Jag är frälst. Jag  tycker deträcker med att gå på gudstjänster och möta mina kristna vänner. "

SVARET:

·  Omvändelse. Allasom jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och vänd om. Se,jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren,skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Vilken kärlek Jesu har till oss! Hanär beredd att ta emot alla som kommertill honom.

Han vill hålla måltid med den som hartröttnat på sin ljumhet. Han vill visa att han vill ha gemenskap med oss. Hantar emot den som vill komma till honom idag.

 

             Predikanav Ingemar Strand den 16 februari 2014