Fem uppmaningar inför 2014

  1. Älska Guds ord!

Bibelns längsta kapitel, psalm 119,handlar om Guds ord. Det är skrivet av en person som är full av tacksamhet överatt han har Guds ord. De ger glädje, de hjälper honom att inte synda, deuppehåller honom i svårigheterna, de ger förstånd osv. Lyssna på ett avsnitt:  

Mitti natten stiger jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domslut. Jagsluter mig till dem som håller dina befallningar. Din nåd, HERRE, uppfyllerjorden, lär mig dina stadgar.

Dugör gott mot din tjänare, HERRE, enligt ditt ord. Lär mig gott förstånd ochkunskap, ty jag litar på dina bud.                                                                                                     Ps.119:62-66

Observera att Ps. 119 är skrivenutifrån en djup personlig relation till Gud. Författaren har både lärt sig bibelordet och levt av det i livets allaomständigheter. Han vet att det håller.

 

Om någon hade Guds ord så kärt påGamla testamentets tid, hur mycket mer borde inte vi uppskatta bibelordet nu, visom i evangelierna kan läsa om Jesus som var förutsagd i GT, och som ärförklarad i resten av NT! Här följer några exempel på bibelordets välsignelser:

Vi är födda på nytt genom sanningensord                                                                         Jak.1:18

Mina ord är Ande och liv.                                                                                                            Joh.6.63

Du har det eviga livets ord.                                                                                                        Joh.6:68

Jesus använde Ordet i kampen motdjävulen. Han svarade: Det står skrivet.      Luk.4:1-13

 

 

  1. Lev i tro = lev i beroende av Gud!

Det finns ett bibelord från profetenHab.2:4 som är citerat i Rom.1:17, i Gal.3:11 och i Hebr. 10:38 och somsammanfattar en kristen människas livsinställning:

Menden rättfärdige skall leva av tro.

Bibeln säger att tron är något vipraktiserar med vårt hjärta, med vår innersta personlighet.

Tymed hjärtat tror man (Rom. 10:10a).

I hjärtat sträcker jag mig mot Gud.Tron uttrycker människans beroende av Gud.

 Därför ska vi vara varsamma med vad vifyller våra hjärtan med.

Framförallt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet (Ords.4:23)

Vi kan fylla det med bibelord. Vi kanfylla det med tacksägelse.

Jesus säger: Vad hjärtat är fullt av det talar ju munnen (Matt. 12:34)

Det är inte självklart att detbara är godhet i vårt innersta:

Tyfrån hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falsktvittnesbörd och hädelser. Sådant orenar människan.(Matt. 15:19-20a)

Vi kan få rena hjärtan:

Hangjorde ingen skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat derashjärtan (Apg. 15:9) (Petrus berättar på apostlamötet i Jerusalem hurhedningarna - icke-judarna kom till tro när han predikade om att det finnsförlåtelse för våra synder genom Jesus)

Det är bra med ett rent hjärta:

Saligaär de renhjärtade, de skall se Gud (Matt. 5:8)

 

Oberoendet av Gud ligger i syndensnatur. Adam och Eva ville inte lita på att Gud visste vad som var bäst för dem.

 När Jesus kommit till jorden fanns Gud självmitt ibland människorna. Han talade Guds ord och gjorde Guds gärningar, menändå ville inte alla tro honom. Jesus säger när han undervisar om den heligeAnde, Hjälparen, att en av hans uppgifter är att överbevisa om synd "ty de tror inte på mig (Joh. 16:9)"

Syndens natur är oberoendet avJesus.

Synd handlar i grunden omoberoende av Gud. Synden kan yttra sig på olika sätt. När vi ger efter försynden kan vi bli bundna av den.

·        alkoholmissbruk

·        narkotikamissbruk,

·        pornografi

·        sexuella relationer före eller utanför äktenskapet

·        avundsjuka

·        oförlåtelse, bitterhet

·        självömkan

·        lögn -jag säger inte sanningen av fruktan föratt komma i dålig dager

 

Synden kan ha andliga förtecken

·        Högmod (för att du vet vad som är rätt)

·        Förakt för andra (som är svagare än du, som harmisslyckats)

·        Självhävdelse- jag gör ”andliga” uppgifter föratt synas

·        Kontroll, manipulation. Vi försöker få vår viljaigenom fast vi använder fromma ord.  

·        Religiösa regelsystem där vi avgör vad som ärrätt och inte underordnar oss Gud. Jesus sade till fariséerna:

Såsätter ni Guds ord ur kraft genom de regler som ni har ärvt och för vidare / Niupphäver Guds ord genom de stadgar som ni följer och för vidare (Mark. 7:13).

Jesaja profeterar:

Vede upproriska barnen, säger HERREN, som rådslår utan mig, som sluter förbundutan att min Ande är med, så att de därigenom hopar synd på synd, de som drarner till Egypten utan att ha rådfrågat min mun, för att söka skydd hos Farao(Jes. 30:1)

 

Vad handlade detta om? I grund ochbotten var människornas hjärtan inte hängivna åt Gud. De sökte inte honomförst. De förväntade sig hjälp från annat håll. De ville inte fråga Gud.

Obs. att synden är något vi måstekämpa emot hela tiden.

 

Det finns förlåtelse för synd och befrielse från synd genom Jesublod.

Jesu, hans Sons blod, renar ossfrån all synd (1 Joh. 1:7).

 

Du förstår, Guds verk måste få gå på djupet i oss. Det handlar inte omatt vi blir perfekta,

utan det handlar om att kärleken till Jesus regerar oss.

 

Gud kallar dig och mig in i ettfördjupat beroende av honom. När Gud vill föra sin församling framåt lederhan oss inte till mindre beroende av honom utan till större beroende av honom.

Han vill att vi ger honom mer utrymmei våra liv.

Vi har avsatt nästa vecka tillbönevecka. Det är samlingar må- fr kl. 19. Försök vara med den tid du kan. Vihar hittills varit i bön 1,5 tim, men kan du inte hela tiden, så var med endel. Bönen förändrar förhållanden.

Bönen förändrar oss själva. Våraperspektiv vidgas.

När Jesus och ledare i i bibeln stodinför viktiga beslut avskiljde de tid till bön, och ibland även till fasta.

Kanske du ska fasta en måltid, enhalv dag, en dag eller flera dagar nästa vecka.

Fastan är ett sätt att ödmjuka siginför Gud.

 

Vill vi se Apostlagärningarnas livoch kraft måste vi praktisera apostlagärningarnas vanor.

Eller vill vi inte ha det?

Vill vi inte tappa kontrollen?

 

Gud vill beröra våra hjärtan så attvi förstår vad det livet som kristen innebär. Det handlar om att

·         leva av tro (Rom.1:17)

·         pröva vad som är Guds vilja, det som är gott,välbehagligt och fullkomligt och som behagar honom (Rom. 12:2)

·        att hålla HerrenKristus skall helig i våra hjärtan (1Petr. 3:15)

 

  1. Sök mer av livet i den helige Ande!

 

Detta hör ihop med att leva i enberoende av Gud. Gud vill föra oss mer och mer in i Andens liv. Han uppmanaross till det:

Omni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inteer Fader i himlen ge helig Ande åt dem som ber honom (Luk. 11:13)

En människa med ett hjärta som Gudhar renat tror att Gud håller sina löften.

Du kan be så här:

Gud,jag ber att du fyller mig med din Ande. Jag överlämnar mig helt åt dig. Tackför att du fyller mig. Jag förväntar mig att Anden ska verka genom mig. Jag haringa förbehåll utan du får göra som du vill, för jag vet att din vilja är god.

 

Bed så skall du få! Sök så skall dufinna! Klappa på, så skall det öppnas för dig!

Om man häller vatten i ett glas såblir det till slut så fullt att det flödar över.

 

Du kan vara en intellektuell personoch samtidigt fylld med den helige Ande. Du kan tala i tungor och leda ettföretag.

Men du kan inte bli fylld med denhelige Ande om du inte längtar efter det. Du kan inte bli fylld med den heligeAnde om du är fylld med dig själv och tror att du klarar allt med din egenkapacitet.

 

 

 

 

 

 

  1. Odla tacksamhet!

Tacka Gud för det jordiska goda somdu har del av. Tacka för fred, demokrati , frihet att utöva din tro,  mat, kläder, rent vatten, bostad, värme osv. Detkan leda till en bön för människor i Syrien, Nordkorea, Centralafrika m.fl.länder.

Tacka Gud för det andliga goda duäger i Jesus Kristus:  du har syndernasförlåtelse,  du är Guds barn, du harAndens liv inom dig och du kan be. Var tacksam över att du har ettevighetshopp. De flesta vandrar genom livet utanhopp och utan Gud i världen (Ef. 2:12)

De har sin glädje bara i det somdenna världen har att ge, och de är medvetna om att det tar slut en gång.

Ta vara på de tillfällen du har attberätta för dem om gemenskapen du har med Jesus.

 

  1. Uppmuntra varandra!

Att leva som människa och att levasom kristen är inte enkelt. Därför behöver vi uppmuntra varandra.

När vi möter varandra har vimöjlighet att uppmuntra varandra. Tänk på att Gud vill ge dig andligavälsignelser för att du ska ge dem vidare. Det står så här hos Jesaja:

Herren,HERREN, har givit mig en tunga med lärdom, så att jag förstår att med mina ordhjälpa den trötte.

Hanväcker var morgon mitt öra till att höra på lärjungasätt.                                    Jes. 50:4

 

Är det en sådan människa du villvara? Det är inte svårt att se vad som är fel och påpeka det. Men det krävs ennära relation till Jesus för att förmedla ett tilltal från hans hjärta till enmedmänniska , så att hon/han blir hjälpt. Låt oss växa i denna tjänst - attuppmuntra varandra.

 

Gud kallar dig och mig att upptäckamer av vad det innebär att vara lärjunge till Jesus 2014-

Gud välsigne dig!

                                          IngemarStrand (bearbetad predikan från den 5 januari 2014)