Teologisk inriktning 

Vi delar evengeliska frikyrkans teologiska inriktng, vilken kan sammanfattas med följande ord:

Evangelikal

Med Bibeln som avgörande norm bejakar vi klassisk kristen tro enligt den apostoliska och nicenska trosbekännelsen och den evangelikala teologi som bl. a. uttrycks i Lausannedeklarationen.

Det innebär kortfattat att vi
– med den kristna församlingen bekänner den treenige Gud som Fadern, Sonen  och den helige Ande (För barn kan detta beskrivas som att vatten kan ha tre olika former, flytande, ånga och is). 
– tror på Jesus Kristus, Guds Son och vår uppståndne Herre, född av jungfru Maria, sann Gud och sann människa, den fulla uppenbarelsen av Gud och den yttersta sanningen
– tror att människan är skapad till Guds avbild men är fallen i synd och saknar gemenskap med Gud. Hennes frälsning är grundad enbart på Jesu försoning och tillägnas genom Andens verk av nåd genom tro.
– tror att varje människa behöver kallas till omvändelse som följs av ett liv i lärjungaskap, kärlek, rättfärdighet och ett ansvarigt tjänande i församlingen och världen.
– har en bibelsyn som innebär att Bibeln är Guds uppenbarade ord och därmed trovärdig i allt den lär. Vi läser Gamla testamentet i Nya testamentets ljus och Nya testamentet på Gamla testamentets grund.

Missionsinriktad
Gud är kärlek och vill att alla människor i hela världen ska lära känna honom. Evangeliet om Guds rike ska förkunnas bland alla folk. Att söka nå fler onådda folk är därför en viktig del av uppdraget. Vi vill vara med och förmedla hela evangeliet till hela människan i hela världen. Det betyder att tron får konsekvenser både i form av evangelisation och socialt ansvar.

Baptistisk
Vi bejakar troendeförsamlingens princip, vilket innebär att den lokala församlingen är en gemenskap av människor som bekänt sin tro. Vi har en baptistisk dopsyn som innebär att personer som själva uttryckt sin tro och så begärt, döps i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Alla troende har samma ställning i Kristus, det s.k. allmänna prästadömet, och är kallade till att på olika sätt vara Guds rikes vittnen och tjänare.

Karismatisk
Genom Jesus Kristus har Guds rike brutit in i världen. Enligt Nya testamentet tar det sig uttryck i både ord och handling, kärlek och kraft. Alla troende, unga och äldre, kvinnor och män, uppmanas i Bibeln att låta sig uppfyllas av den helige Ande och ta emot och tjäna med de gåvor som Anden ger. Vi vill bejaka den värdefulla variation av gåvor och tjänster som finns i den kristna församlingen.

Relation till andra kristna
Samhörighet med den världsvida kristenheten är av stor betydelse. Denna samhörighet betyder att vi är ett och vill uttrycka denna enhet med alla som tror på Jesus Kristus. Enheten uttrycks genom ömsesidigt bejakande och i ett gemensamt arbete för Guds rike. Baptistförsamlingen Saron vill verka för ett ökat samarbete mellan församlingar, individer och organisationer inom den stora kristna gemenskapen.