Vi vill leva nära Gud och nära människor

Vi tror att vi i denna dubbla närhet –nära Gud och nära människor- bäst fullföljer uppdraget att i den helige Andes kraft (Apg 1:8) göra alla folk till lärjungar (Matt 28:19).

NÄRA GUD

Levande tro

Vi är skapade för att tillbe Gud och leva i en kärleksfull gemenskap med honom. Enligt Jesus är det viktigaste budet att älska Gud (Mark 12:28-34). Vi vill därför att vår gemenskap ska bäras upp av en levande tro där var och en har en personlig relation till Gud genom Jesus Kristus. Vi önskar att i allt leva nära honom, så att han får tillfälle att forma oss (Rom 8:29). Bara då kan vi ”avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt” (Rom 12:2).

Levande gudstjänst

Vi vill att Saronkyrkan ska vara en kreativ och växande församling som kännetecknas av en stark Gudsnärvaro genom Ordets förkunnelse, bön och lovsång. När vi i Jesu namn samlas till gudstjänst förväntar vi oss att Gud verkar genom sin Ande t.ex. genom profetiska tilltal och helanden (1 Kor 12:8-11; 14:26).

NÄRA MÄNNISKOR

Delat liv

Enligt Jesu föredöme vill vi utveckla en nära gemenskap där vi i församlingens mindre enheter delar varandras liv i med- och motgång. Här tänker vi både på praktisk omsorg och förbön (Apg 2:42-46). Genom att slipas mot varandra vill vi växa tillsammans i mognad (Ef 4:11-16). I vår tjänst för Gud vill vi betona att han gett oss olika gåvor (1 Kor 12-14). Vi strävar efter att dessa ska komma i funktion. På så sätt vill vi förhärliga Gud och bygga upp varandra.

Öppen gemenskap

Som församling vill vi vara en öppen gemenskap som det känns naturligt att ta med vänner och bekanta till (Apg 2:47). Vi vill anpassa våra former efter de människor vi vill nå och försöker därför erbjuda olika typer av samlingar. Vi vill se människor komma till tro och formas till Jesu lärjungar, så att Guds rike blir synligt i Hallsberg och ut över världen.

Kristen i vardagen 

I Jesu efterföljd vill vi finnas bland de människor som ännu inte bekänner sig som kristna, också de som ingen annan vill kännas vid. Med den helige Andes hjälp önskar vi leva ” i världen men inte av den” (Joh 17:14-18). Som Jesu lärjungar vill vi vårda relationerna till våra vänner utanför kyrkan och i vardagslivet möta människor där de befinner sig. Som ”jordens salt” (Matt 5:13) vill vi genomsyra samhällslivet och ta aktiv del i det världsvida missionsuppdraget.