Du är här:Start > Verksamhet > GDPR

Baptistförsamlingen Saron i Hallsbergs behandling av personuppgifter

Här beskriver vi hur vi behandlar de personuppgifter vi har fråndig som är medlem eller med i någon av aktiviteterna församlingen har.Behandlingen av personuppgifterna är i enlighet med GDPR (General DataProtection Regulation), som är EU:s nya allmänna dataskyddsförordning sombörjade gälla den 25 maj 2018.

Medlemmar i församlingen

Du blir medlem i församlingen genom dop eller så kallatflyttningsbetyg från annan församling. I samband med medlemskapet registrerarvi dina kontaktuppgifter samt följande: datum för födelse, datum och plats fördop, om du är gift med annan medlem i församlingen, om föräldrar är medlemmar iförsamlingen, födelseort, och medlemskap. Vi registrerar även om medlemskapetsker genom dop eller från vilken församling du kommer ifrån. Om samtycke geskan annan kort information om dig antecknas.

Vi använder dinauppgifter för att kunna informera och hålla kontakt med dig som medlem samt föratt ha underlag att rapportera statistik till Evangeliska Frikyrkan (EFK) ettsamfund som församlingen är en del av.

Väljs eller utnämnsdu till en ledande post/styrelse/arbetsgrupp i församlingen eller ärkontaktperson för en grupp kan dina kontaktuppgifter anges på församlingenswebb-sida och/eller i annan kanal för information.

Församlingen kan tafram adresslista över medlemmar och deras kontaktuppgifter inklusivefödelsedatum. Den listan kan distribueras digitalt och/eller lämnas ut ipappersform till medlemmar.

Församlingensamverkar med mission i EFK och ser det som viktigt att våra medlemmar hållersig informerad om det arbete som vi är med och stöder. Det innebär att vi kanlämna ut dina kontaktuppgifter till EFK för att du skall få information om dessarbete i Sverige och övriga världen. EFK får använda adresserna tills du självmeddelar dem att du inte längre vill ha information. Du stoppar informationfrån EFK på telefon 019-16 76 00 eller info@efk.se.

När du flyttar till annan församling kan du begära och fåett flyttningsbetyg som du överlämnar till den församling som du flyttar till.När du lämnar församlingen tar vi direkt bort dig som medlem, men vi sparardina uppgifter i ett arkiv för att kunna bjuda in dig till jubiléer ochliknande arrangemang. Vill du bli borttagen från registret meddelar du det tillförsamlingen, som då tar bort alla uppgifter om dig utom dopdatumet, som sparasför församlingens statistik.

Deltagare i församlingens verksamheter

Du är alltid välkommen att delta i församlingensaktiviteter, även om du inte är medlem. Det gäller för såväl barn och ungdomarsom för vuxna. I vissa aktiviteter behöver vi registrera dina kontaktuppgifter,födelsedatum eller i vissa fall personnummer samt din närvaro. För deltagareyngre än 13 år ber vi även om att få kontaktuppgifter till vårdnadshavaren föratt kunna informera direkt till denne.

Vi gör denna registrering för att ha underlag att rapporterastatistik till Evangeliska Frikyrkan (EFK). Ditt namn och födelsedatum kan ivissa fall lämnas till samfund, studieförbund, kommun eller motsvarande isamband med ansökan av bidrag eller kontroll av underlaget för bidrag.Uppgifterna ger också möjlighet att bjuda in till kommande verksamheter. Statistikuppgifternaär värdefulla för såväl församlingens som samfundets gemensamma utvärdering avverksamheten.

Uppgifterna sparas så många år som krävs för att finnastillgängliga för kontroll från bidragsgivare, för närvarande det år somstatistiken senast rapporterats för plus tre år. Därefter tas alla uppgifterbort från det digitala arkivet. När församlingen ordnar aktiviteter tillsammansmed andra församlingar/föreningar, kan vi meddela dina kontaktuppgifter tillden församlingen/föreningen för de som närvarar i aktiviteten.

Deltagande i arrangemang

Församlingen kanordna församlingsläger och andra arrangemang som kräver anmälan.Anmälningslistor för dessa samlingar sparas tills det bjuds in till nästaliknande samling men sparas inte längre än två år i digitalt register. Närförsamlingen bjuder in till andras arrangemang gäller deras regler för huruppgifterna sparas.

Församlingskontakt

Har du frågor eller vill ha information om uppgifter somförsamlingen har registrerade om dig vänder du dig till församlingen: BaptistförsamlingenSaron i Hallsberg. Adress: Västra Storgatan 12, 694 30 Hallsberg mail:Info@saronkyrkan.se webb: www.saronkyrkan.se

Kontaktuppgiftsansvarig:

Mattias Larsson

Mail: mattias.larsson@saronkyrkan.se

Telefon: 072-246 16 80